Welkom by Piketberg Info
Piketberg, Wes-Kaap (oorspronklik genoem Piquetberg) is ‘n klein, beeldskone dorpie geleë in die Bergrivier area. Omring deur soortgelyke pragtige dorpies en areas, is dit verseker ‘n dorpie om te besoek – Juis die rede waarom Piketberginfo se span besluit het om die webblad te begin. Die hoofdoel van die webblad is om te dien as ‘n inligtings-platform vir die publiek. Die webblad bestaan uit verskeie afdelings en onderafdelings, wat spesifieke inligting bevat rakende daardie afdeling. 
Daar is verskeie afdelings soos die Almanak wat dien om die publiek in te lig oor gebeurtenisse in die area asook omliggende areas; ‘n soek-enjin waar lede van die publiek na enige produk of diens kan soek wat aangebied word, deur individue en/of besighede in die omgewing; aktiwiteite, sake gids, restourante, akkommodasie en vele meer!
Buiten die inligtings-platform bied die webblad ook ‘n bemarkings-platform waar besighede en/of individue wat ‘n publieke diens of produk lewer, hul produkte en/of dienste kan adverteer. Hierdie platform bied ook die geleentheid vir nuwe besigheidsgeleenthede, kweek bewustheid onder die publiek oor ons pragtige dorpie en wat sy bied, lig die publiek in oor plaaslike gebeurtenisse wat ‘n positiewe bydrae kan lewer in die vooruitganging en bevordering van die plaaslike besigheids-sektor asook die gemeenskap self.  
Ons nooi ieder en elk uit om gebruik te maak van die webblad, asook die dienste wat aangebied word. Saam kan ons vooruitgang verseker en ‘n positiewe verskil maak in die gemeenskap!
Blaai gerus bietjie rond op ons webblad, en indien u nie vind waarna u soek nie, kontak ons asseblief deur om hier te kliek. 
Geniet!

Welcome to Piketberg Info
Piketberg, Western Cape (originally called Piquetberg) is a small, beautiful town located in the Bergrivier area. Surrounded by similar beautiful towns and areas, it is surely a town to visit – thus, why Piketberginfo’s team decided to start the website.
The main purpose of the website is to serve as an information platform for the public. The website consists of several sections and sub-sections, which contain specific information related to that section. There are several sections like the Calendar that serves to inform the public about events in the area as well as surrounding areas; a search engine where members of the public can search for products and/or services that is offered by individuals and / or businesses in the area; activities, business directory, restaurants, accommodation and many more!
Apart from the information platform, the website also provides a marketing platform where businesses and / or individuals who provide a public service or product, can advertise their products and / or services. This platform also provides the opportunity for new business opportunities; creating awareness among the public about our beautiful town and its surrounding area(s); inform the public about local events that can make a positive contribution in the advancement and promotion of the local business sector and the community itself.
We invite each and every one to make use of the website and the services offered. Together, we ensure progress and make a positive difference in the community!
Feel free to do a little browsing on the website. Should you not find what you are looking for, please contact us by clicking here.
Enjoy!
%d bloggers like this: